Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, dále jen „GDPR“

uděluji tímto společnosti Michal Smotlacha, Milánská 457, 109 00  Praha 10 - Horní Měcholupy, IČ: 76156168 („dále jen Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

jméno a příjmení,
poštovní adresa,
emailová adresa,
telefonický kontakt.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Zasílání obchodních nabídek Správce (nabídek a poptávek prodeje a  pronájmu obytných vozidel a služeb poskytovaných Serverem)
Ukládání informací o klientech, dále pak informace o zaměstnancích a spolupracovnících nájemců, které vkládají do administrativního rozhraní serveru poskytovatelé pronájmu („dále jen Subjekt údajů“).

3. Doba zpracování osobních údajů je:

V souladu s lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

4. Prohlášení Subjektu údajů

Subjekt údajů potvrzením v označeném poli prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

5. Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, dále má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.