Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) společnosti Resl group s.r.o., IČ:09739688, se sídlem Žďár nad Metují 202, 54955 Žďár nad Metují , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C 46770, (dále jen „Resl group“) se stávají ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), nedílnou součástí všech smluv uzavřených mezi společností Resl group s.r.o. a třetími osobami, u kterých odkaz na tyto podmínky byl učiněn ve smyslu ustanovení § 1751 Občanského zákoníku s tím, že odchylná ujednání v konkrétní smlouvě mají před zněním těchto Podmínek přednost.

Základní podmínky

 • K zapůjčení sportovního vozu - stačí ŘP skupiny B.
 • K zapůjčení sportovního vozu požadujeme předložit 2 platné doklady totožnosti (Občanský Průkaz a Řidičský Průkaz).
 • Minimální věk potřebný k řízení je 18 let u některých vozů 21 let.
 • Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 10% (min. 10.000,-Kč).
 • Minimální doba pronájmu je 12h.
 • Je zakázáno přenechat řízení Vozidla jiné než ve Smlouvě uvedené osobě.
 • Je zakázáno účastnit se s předmětným Vozidlem motoristických závodů a soutěží.
 • Je zakázáno používat vozidlo při soukromých nebo testovacích jízdách na uzavřeném okruhu
  (včetně testovacích okruhů se statusem veřejné zpoplatněné komunikace, které jsou i přesto výhradně používány pro testovací sportovní, závodní a obdobné jízdy).
 • Je zakázáno používat Vozidlo za úplatu za účelem transportu osob nebo majetku.
 • Je zakázáno provádět na Vozidle změny a úpravy.
 • Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu v plné výši (oprava či zakoupení nové věci).
 • Nájemce plně odpovídá za přepravované osoby i náklad.
 • Je zakázáno přepravovat domácí zvířata.
 • Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.
 • V případě neznalosti některé z manipulace se sportovním vozem, tak můžete použít rady v nouzi a volat na tel. +420 774 765 444
 • Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení sportovního vozu bez předchozí telefonické dohody s pronajímatelem, je povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému též smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč při překročení sjednané doby do 12 hodin, překročí-li prodlení s vrácením 12 hodin je nájemce povinen zaplatit za každých započatých 12 hodin prodlení smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

Platební podmínky

 • Rezervace sportovního vozu na daný termín (web, e-mail, tel.) platí pouze 12 hodin. Do této doby musí být uhrazena rezervační záloha, která slouží jako blokace termínu.
 • Pokud nebude záloha v uvedené době uhrazena, sportovní vozidlo bude dále nabízeno jako volné.
 • Při vyzvedávání sportovního vozu se skládá v hotovosti vratná kauce ve výši 5 až 30.000,- Kč dle daného vozu.

Rezervační zálohy

 • 20% z ceny pronájmu slouží jako blokace - termínu, doplatek ve výši 80% je nutno zaplatit při převzetí sportovního vozu neboli před počátkem pronájmu. Po zaplacení celého nájemného bude vystaven daňový doklad - faktura, kde bude vyúčtován celý pronájem.

Předání a vrácení

 • Vrácení sportovního vozu probíhá tam, kde byl vůz zápůjčen. Úvalská 49, Tlustovousy, 250 82
 • Sportovní vozidlo se vrací tak jak bylo zapůjčeno a to umyté, natankované, vyklizené.
 • Při vrácení neuklizeného sportovního vozu účtujeme částku 500 až 2.000,-Kč.
 • Předání a převzetí sportovního vozu a seznámení se s jeho obsluhou a výbavou je třeba věnovat zhruba 15 minut času - počítejte s tím, stejně tak při vrácení sportovního vozu je třeba počítat zhruba s 15 minutami času pro převzetí a kontrolu.

V případě poruchy

 • Všechny naše sportovní vozy jsou pravidelně servisovány a kontrolovány, ale i přesto může dojít k poruchám.
 • Veškeré opravy a nákup náhradních dílů, je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele.
 • Nezapomeňte si nechat vždy vystavit řádný doklad - daňový doklad, bude Vám proplacen při vrácení vozidla.

V případě nehody/poškození

 • V případě nehody/poškození sportovního vozu (dopravní nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) nebo poškození jiné věci sportovního vozu je nutné vždy nejdříve volat pronajímatele a poté přivolat policii a nechat si vystavit zápis (protokol o nehodě) o události pro pojišťovnu.
 • Pořiďte fotodokumentaci z dopravní nehody. Jedna rada, čím více fotek tím lepé. Vždy vyfoťte nehodu ze všech stran a to z dálky a i z blízka.

Storno poplatky

 • Rezervační záloha se při stornování 7 dnů před začátkem termínu vrací v plné výši. Po této době je záloha nevratná.

Odstoupení od rezervace

 • Při poškození sportovního vozu v rozsahu bránícímu pronájmu může pronajímatel odstoupit od rezervace. Uhrazená záloha se vrací v plné výši.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním (tím se rozumí zejména shromažďování, ukládání, používání a uchovávání) mých osobních a citlivých údajů.

 
S pozdravem a přáním mnoha šťastných km
321SPEED.cz